Foreningen Klitplantagen Blokhus

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Foreningen blev stiftet 4.2.1946 på Industricafeen i Nørresundby under navnet "Blokhus Klitplantages Lejerforening".

Initiativtagenen til stiftelsen var vognmand Ebert Jensen fra Aalborgs ældste eksisterende vognmandsfirma, Jens Jensen & Sønner.

Baggrunden var et ønske om oprettelse af et effektivt tilsyn med husene i det forholdsvis nyetablerede sommerhusområde i Blokhus Klitplantage i vinterhalvåret i et forsøg på bekæmpelse af sommerhustyve. Desuden ville foreningen tage sig af vej- og renovationsspørgsmål og ordningen af lejemålene med staten.

I den stiftende generalforsamlig deltog over halvdelen af de den gang et par og fyrre grundlejere. Desuden deltog som statens repræsentant plantør Plesner, Blokhus. Han redegjorde for en ræke forhold vedrørende grundene.

Som formand blev valgt vogmand Ebert Jensen, Aalborg. Desuden valgtes til bestyrelsen: Tobaksspinder Jacobsen, Aalborg, cykelhandler Svend Aage Andersen, Nørresundby, glarmester Christian Petersen, Nørresundby og cigarhandler Krestian Sørensen, Nørresundby.

Kontingentet blev fastsat til 5 kr. pr. år - et beløb, der blev optaget i foreningens vedtægter, der blev leveret i bogtryk fra Hempels Bogtrykkeri. Dette kontingent forblev uændret helt til 1967, da beløbet blev sat op til det dobbelte: 10 kr., hvorfor vedtægterne måtte ændres og trykkes om. Først i 1991 besluttede man, at kontingentets størrelse skulle vedtages hvert år på foreningens generalforsamling ... og vedtægterne måtte endnu en gang trykkes om hos Hempel. De nye vedtægter holdt sig helt til 2006, da formanden, Fleming Friis Larsen, udarbejdede et mere detaljeret sæt vedtægter som blev fremstillet som fotokopier.

Foreningen var i begyndelsen en hyggelig og selskabelig forening, der holdt generalforsamlinger udendørs på grunden foran formandens eller et andet bestyrelsesmedlems sommerhus - fra 1967 altid tredje søndag i juli i kirketiden, og de seneste år på Hotel Nordsøen eller på restauration Nordstjernen. Fra 2007 holdes generalforsamlingerne tredje lørdag i juli.

I begyndelsen deltog kun mændene, mens kvinderne måtte blive i hjemme. Alle bestyrelsemedlemmer og formænd helt frem til år 2000 var også mænd.

Ebert Jensen var formand til sin død i 1967. Derefter valgtes Svend Kirkegaard til formand. Han døde i 1974 og efterfulgtes af Bent Agerbak. I 1978 tog Jens Madsen over. Han blev efterfulgt af Bent Skov (1982), Jens Erik Vestergaard (1984), Ole Nørmølle Andersen (1996) og Oda Stagsted Sørensen (2000). I 2006 fik foreningen sin nuværende formand, Fleming Friis-Larsen.

Der har gennem tiderne kun været 3 kvinder i bestyrelsen, og den hidtil eneste kvinde, der har været formand, er lægesekretær Oda Stagsted, der endog opnåede at blive formand i den vanskelige periode 2000-2006, da meget komplicerede forhandlinger førtes med staten om pludselige og efter foreningens mening urimelige forhøjelser af lejen for sommerhusgrundene.

Plastic medlemskort Samme år vedtog bestyrelsen, at medlemmerne skulle udstyres med plastic-medlemskort i Dankort-format. Kortene fik dog ingen betydning, da de hverken gav adgang til foreningens arrangementer eller gav medlemmerne en lovet rabat hos nogle få forretningsdrivende. Men de blev en dyr fornøjelse for medlemmerne, fordi bestyrelsen havde valgt at lade dem trykke i fire farver på begge sider og endvidere lod dem påtrykke individuelt navn og nummer.

Plastic-medlemskortene eksisterede kun ét regnskabsår og forsvandt igen lige så hurtigt og lige så ubemærket, som de var kommet. Men de dukkede op igen hele to gange i foreningens stort anlagte "jubilæumsavis" den 21. juni 2008, hvor man pludselig på side 11 kunne læse: "Medlemskort. Bestyrelsen for Foreningen Klitplantagen Blokhus har vedtaget en politik, der kræver at man altid kan dokumentere sit medlemskab af foreningen. Medlemskort udleveres når kontingentet er betalt. Medlemskortet udformes efter bestyrelsens beslutninger og kan evt. være tilknyttet rabatordninger med forretningsdrivende der har produkter eller ydelser, med særligt interesse for foreningens medlemmer."

Hjemmeside Efter krav fra medlemmerne oprettede foreningens daværende kasserer efter 3 års overvejelser den 7. januar 2006 en hjemmeside i sit eget navn med det erklærede formål at "medlemmerne kan drage nytte af den hurtigere information, som internettet giver mulighed for". Men den blev aldrig brugt til "hurtig information" af medlemmerne, og da ingen af bestyrelsesmedlemmerne kunne ofre tid på at vedligeholde siden, kom der ofte halve sandheder eller helt forkerte eller misvisende meddelelser på hjemmesiden.

Hverken bestyrelsens mødereferater eller oplysninger om indholdet af bestyrelsens forhandlinger med Naturstyrelsen og andre samarbejdspartnere blev bekendtgjort på hjemmesiden, generalforsamlingsreferater blev efter godkendelse og udsendelse til medlemmer rettet og tilføjet nye og fiktive stammetal i afstemninger, der var blevet afgjort med alm. klapsalver. Medlemlisten blev gjort utilgængelig for medlemmerne og bestyrelsen offentliggjorde år efter år voldsomt opskruede medlemstal, så det reelt blev umuligt for medlemmerne at hvide hvem og hvor mange, der skulle til for at indkalde til f.eks. ekstraordinær generalforsamling. Et forslag om mere åbenhed i informationerne blev på generalforsamlingen i 2007 nedstemt med 32 stemmer mod 7.

Misforståelser omkring foreningens stiftelsesår[redigér]

Aalborg Stiftstidende om stiftelsen 5.2.1946
I mange år har foreningens ledelse troet, at stiftelsesåret var 1943, og da protokollerne, der gemmer oplysninger om foreningens liv gennem mere end et halvt århundrede er holdt utilgængelige for historisk kyndige medlemmer, er fejlen først i sommeren 2007 blevet opdaget. Man har derfor bl.a. kunnet holde "50-års jubilæum" i 1993, og "65-års jubilæum i 2008". 21. juni 2008 udsendte foreningen endog et "jubilæumsskrift" til 42.406 kr.

På forsiden af den hjemmeside, som foreningens tidligere kasserer Svend Erik Koch oprettede i 2006 til "hurtig information til medlemmerne", fortaltes det i begyndelsen, at "Lejerne har dannet forening siden 1950", men i 2007 blev årstallet ændret til 1943, og det er sidenhen fremgået af referater fra generalforsamlinger og af foreningens nyhedsbreve samt breve til offentlige myndigheder, at foreningen skulle være stiftet i 1943.

Den rigtige dato er 4. februar 1946! Denne dag blev der holdt stiftende generalforsamling på Industricafeen i Vestergade i Nørresundby. Dette fremgår både af den første kasserers regnskaber samt af fortegnelsen over indmeldelser i foreningen og af kontinggentindbetalingerne samt af omtalen af stiftelsen i Aalborg Stiftstidende den 5. februar 1946 (til venstre) og af Aalborg Amtstidende dagen efter.

Formand:Fleming Friis Larsen

Valgt til bestyrelsen fra 17.07.05, næstformand fra 28.12.05 På valg næste gang ved generalforsamlingen 2015

Adresser: Strandgårdsvej 40, 4000 Roskilde, tlf. 46-35 98 85 Skovduesvinget 10, 9492 Blokhus, tlf. 98-20 80 42 FlemingFL@fanet.dk Fleming@friislarsen.dk